Iskoristite vaučere za odmor u Hotelu Fontana

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da i tokom 2020. godine iskoristite svoje pravo za dobijanje vaučera u iznosu od 5.000 dinara za subvencionisani odmor u Srbiji i provedete 5 ili više dana u Hotelu Fontana i Vrnjačkoj Banji.

U daljem tekstu ćemo vam navesti šta je potrebno za dobijanje vaučera:

 • OSNOVNE INFORMACIJE  

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje:
–    za usluge smeštaja;
–    u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera;
–    u trajanju od najmanje pet noćenja.   
Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koji korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja. Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije.
Po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak za pružene usluge.
Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12), kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.
Fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun. Fizičko lice ugostitelj poseban račun svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu. (Preporučeni obrazac posebnog računa može se preuzeti sa sajta Ministarstva).

 • KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA

Korisnici vaučera mogu biti:

 1. Korisnici prava na penziju;
 2. Nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade), studenti (prvog, drugog i trećeg stepena). Studenti su u obavezi da prilikom podnošenja prijave za dodelu vaučera, prilože original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima;
 3.  Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 4. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje; 
 5. radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 6. ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 7. korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 8. nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.
Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.

 • USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Popunjena prijava,  sa  potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije. Obrazac prijave će biti objavljen na internet stranici Ministarstva. Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.  Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

 1. Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
 2. Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi  isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu  isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

b
o
o
k

n
o
w
Book now
Hotel Fontana Vrnjacka Banja

Rezervišite smeštaj

Pristupni kod (opcija)

Promeni / Otkaži rezervaciju »